Skip to content

Programo aprilo-majo-junio 2016

Kapellen, 2016-03-31

 

Karaj Erikejanoj,

Tenzij andersluidende vermelding vinden onze bijeenkomsten plaats op de gewone locatie en tijdstip : Parochiecentrum Heide-Kalmthout, Heidestatieplein 8, tussen 19u30 en 21u30, elke derde donderdag van de maand.

Ni invitas vin partopreni la jenajn kunvenojn en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, kiel kutime monate ĉiun trian ĵaudon, inter la 19h30 kaj la 21h30 :

La 21-a de aprilo  :

Dhr Eddy Raats zou een lezing te houden over de “schrijverskunst”, doch wegens medische problemen staat die lezing in vraag. Er wordt een mogelijk vervangingsprogramma voorzien waarbij Simon (kongressen), Rob (Marrakech) en Mireille (vertaaloefening) hun beste beentje zullen voorzetten. S-ro Eddy Raats prelegus pri la “skrib-arto”, sed pro siaj medicinaj problemoj la prelego estas necerta. Pro tio estos ebla anstataŭa programo kiun preparos Simon (kongresoj), Rob (Marakeŝo) kaj Mireille (tradukekzerco).

La 19-a de majo :

We doen onze jaarlijkse groene wandeling ditmaal in het Nederlandse natuurgebied Dintelse Gorzen. Rien zal ons gidsen ter plaatse. De “Belgen” komen bijeen  om 18 u 30 op de parking van Station Heide waarna karavaansgewijze gereden wordt naar Hoogerheide, Halsteren, Steenbergen. Er wordt verzameld bij het Benedensas – dat is een bekende plek en goed met de auto te bereiken. Men kan er niet vlakbij parkeren – wel kort in de omgeving. Het Benedensas is bereikbaar door de provinciale weg (N257) tussen Steenbergen en St. Philipsland te volgen tot aan de Heense Molen. Daar rechtsaf – langs een kampeer/sport centrum (aan de linkse kant) weg uitrijden tot op de dijk, links (100 m) en weer de dijk af naar rechts. Aan het einde van dat weggetje is links parkeerruimte en wordt het dijk op en dijk af met de rolstoel over bestraatte wegen. Maria kan boven bij de Sluis mee in de rolstoel. Na een wandelingetje aldaar kan uitgerust worden in het restaurant. De sportieve wandelaars met laarzen kunnen achter de jachthaven een drassig terrein bezoeken waar zich een  vogelkijkhut bevindt en een natuurpad. In het ruige stuk lopen oerrunderen vrij rond. In mei als er kalfjes zijn, behoorlijk afstand houden. Over het algemeen zijn de dieren alleen vanuit de verte waarneembaar. Nadien worden de minder validen vervoegd in het restaurant.

Nia jara verda promeno tiu ĉi fojo okazos tra la Nederlanda naturejo Dintelse Gorzen.  Rien ciceronos surloke. La “belgoj” kunvenos en la parkejo de la Hejda Stacidomo je la 18h30 post kio ili karavane veturos preter Hoogerheide, Halsteren, Steenbergen. Pliaj informoj ĉi-supre en la nederlanda aŭ obteneblaj ĉe la sekretariejo.

 La 16-a de junio :

Cyreen studeert sinds lang Arabisch en volgt ook cursus daarover sinds dit schooljaar. Eénoog is koning in het land van de blinden en daarom een beetje uitleg over de toch wel boeiende Arabische taal en schrifttekens. Nia sekretario ekde multe da tempo studas la araban lingvon. Unuokululo estas reĝo en la lando de la blinduloj, kaj tial li prelegos pri la arabaj lingvo kaj litersignoj.
Ni esperas revidi vin multnombre.

La estraro

 

 

Advertenties

Programo januaro-februaro-marto 2016

Kapellen, 2015-12-31

 

Karaj Erikejanoj,

La Erikejo deziras al vi, viaj familianoj kaj geamikoj GAJAN, PROSPERAN kaj ENTUZIASMAN JARON 2016 ! Gelukkig en geestdriftig 2016 aan allen !

Bonvolu ne forgesi la pagon de la baza kotizo/vergeet niet Uw lidmaatschapsbijdrage te betalen, de 25 euro al : Flandra Esperanto Ligo (Vlaamse Esperantobond), Frankrijklei 140 2000 Antwerpen je/op IBAN BE31 4025 5105 3155 kune kun BIC KREDBEBB por resti membro en 2016. Tiamaniere vi daŭre ricevos LA revuon Horizontaal, tutplenan de informoj pri la lokaj grupoj kaj pri nia komuna ideo de la neŭtrala lingvo Esperanto. Bijeenkomsten op gewone plaats en tijdstip.

Ni invitas vin partopreni la jenajn kunvenojn en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime monate ĉiun trian ĵaudon, inter la 20a – 22a horoj :

 La 21-an de januaro  : Kasverslag en jaarverslag. Verkiezing nieuw bestuur. Nadien zal Johan Donckerwolcke ons vergasten op een lezing over zijn laatste bezoek aan Porto in Portugal. Kiel ĉiujare la kunveno unue estos dediĉata al la financa raporto kaj la ĝenerala Erikeja raporto por la jaro 2015. Sekvos la elekto de la estraro por 2016. Poste Johan prelegos pri sia vizito al la portugala urbo Porto.

La 18-an de februaro : Als regelmatig deelnemer aan internationale Esperanto-bijeenkomsten brengt Simon Smits verslag uit over de ILEI-conferentie (Oostende, juli-augustus), het 100-ste Wereldcongres van Esperanto (Lille, juli-augustus) en het Oecumenisch Esperantocongres (Straatsburg, augustus). Kiel regula partoprenanto de internaciaj Esperanto-renkontiĝoj Simon raportos pri la lastaj ILEI-Konferenco, la 100-a Universala Kongreso de Esperanto kaj la Ekumena Esperanto-Kongreso.

La 17-an de marto : Nicky Janssen komt ons in eigen persoon informeren over de stand van zaken aangaande het nieuwe Esperanto-huis. Mireille Storms houdt vervolgens een lezing over haar ééndaagse deelname aan twee van de postcongressen van het UK te Lille. Persone Nicky informos nin pri la aferstato de la nova Esperanto-domo. Poste Mireille prelegos kun lumbildoj pri sia partopreno, dum unu tago, de 2 postkongresoj de la lasta Universala Kongreso (Antverpeno kaj Gento, aŭgusto 2015).

 

Ni esperas revidi vin multnombre.

La estraro

 

 

Programo decembro 2015 (2015-12-18)

Kapellen, la 23-an de novembro 2015

    

Karaj membroj kaj simpatiantoj de la Erikejo, Beste leden en sympathisanten van la Erikejo,

Konforme al tradicio en Esperantujo, nia loka grupo kutimas rememori la naskiĝtagon de L.L. Zamenhof per decembra festa kunveno. Naar jaarlijkse gewoonte nodigt la Erikejo U uit op het Zamenhoffeest.

Tiu ĉi okazos vendredon la 18-an de decembro en la Esperanto-domo de Antverpeno, Frankrijklei 140. Ni ne kunvenas la 17-an! U wordt verwacht op vrijdag 18 december a.s. in het Esperanto-huis te Antwerpen. Op donderdag 17 december is er geen bijeenkomst!

Ekde la 19h la aperitivo estos oferata. Vanaf 19u wordt het aperitief aangeboden.

La menuo konsistas el malvarma kaj varma bufedo kaj desertbufedo kun akvo aŭ/kaj vinoj. Er is koud en warm buffet en dessertbuffet, te besprenkelen met water en/of wijn.

La prezo de la manĝaĵo sumiĝos je 20 €,  pagenda surloke. De maaltijd zal 20 € bedragen, ter plaatse te vereffenen. 

Por la bona ordo, bonvolu komuniki al la sekretariejo antaŭ la 1-a de decembro ĉu vi ĉeestos kaj kun kiom da personoj. Voor de goede gang van zaken verzoeken wij u ons voor 1 december te laten weten of u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen.

Estas eble veturi al Antverpeno kune aŭte aŭ veturi trajne. La tri lastaj trajnoj estas je la horoj 22-a 50, 23-a 23 kaj 23-a 50. Ĉiuj trajnoj je la 50’ estas ĉiehaltantaj kaj veturas ĝis Roosendaal. Promenado de la antverpena stacidomo ĝis la Esperanto-domo postulas duonhoreton. Men kan meerijden naar Antwerpen of met de trein komen. De drie laatste treinen zijn om 22u 50, 23u 23 en 23u 50. De treinen van 10’ vóór het uur rijden tot in Roosendaal. De wandeling van het Centraal Station in Antwerpen naar het Esperanto-huis vergt een klein halfuur.

Ni esperas revidi vin multnombraj,

We hopen U talrijk weer te zien,

 

La estraro – Het bestuur

 

Programo septembro-oktobro-novembro 2015

Kapellen, 2015-08-30

Karaj geamikoj,

Ni esperas ke vi bonege somerumis. Bedaŭrinde la suno nin iom-post-iom estas forlasonta. Sed ni ne ĉagreniĝu : jen la programo por septembro-oktobro-novembro 2015.

La kunvenoj de La Erikejo okazos kiel kutime en la Parochiecentrum de Heide, inter la 20 – 22aj horoj .

Jaŭdo la 17-an de septembro (2015-09-17), Ĉiu rakontos ion dum 10 minutoj pri iu ajn artaĵo, faraĵo, travivaĵo… Ieder vertelt gedurende 10 minuten over iets kunstigs, een handwerk, een belevenis…
Jaŭdo la 15-an de oktobro (2015-10-15), Halovenaĵoj, Esperantlingve prezentotaj fare de la naturdotita rakontistino Nicky. (Tre verŝajne subĉiele en la parkejo kontraŭe de la stacidomo de Heide, ĉirkaŭe de fajrokorbo, provizotaj per bovlo da kukurbosupo.). Halloween vertellingen in het Esperanto gebracht door geboren vertelster Nicky. (Hoogstwaarschijnlijk buiten op de parking tegenover het station van Heide en dan rond een vuurkorf met een kom pompoensoep erbij.)

Jaŭdo la 19-an de novembro (2015-11-19), Johan sufiĉe ofte vizitas la plej belajn ejojn de nia kontinento, kaj feliĉe por ni, li raportas al ni pri siaj travivaĵoj montrante siajn plej belajn fotografaĵojn, tiu ĉi fojo laŭ la devizo : “Porto, malriĉa sed gastema”!  Johan bezoekt geregeld de mooiste plaatsen van ons continent, en gelukkig voor ons, brengt hij ook telkens verslag uit over zijn wederwaardigheden, waarbij hij ons laat genieten van zijn mooiste foto’s, deze keer onder het motto : “Porto, arm maar gastvrij”!

Ni esperas revidi vin multnombre.

La estraro

Programo aprilo-majo-junio 2015

Kapellen, 2015-03-01

Karaj Erikejanoj,

Tenzij andersluidende vermelding vinden onze bijeenkomsten plaats op de gewone locatie en tijdstip : Parochiecentrum Heide-Kalmthout, Heidestatieplein 8, tussen 20 u en 22 u, elke derde donderdag van de maand.

Ni invitas vin partopreni la jenajn kunvenojn en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, kiel kutime monate ĉiun trian ĵaudon, inter la 20a – 22a horoj :

Rememoru : la kunveno de marto okazos la 26-an (ne la 19-an)!

  

La 16-a de aprilo  :

Mevr. Maria Wils bezocht een tentoonstelling over één van de bekendste schilders van de Spaanse barok, Francisco de Zurbarán (1598-1664) in het Paleis voor Schone kunsten te Brussel.  We genieten mee van wat zij daar gezien heeft.

Maria estas vizitinta ekspozicion en la Brusela Palacio de Belarto, pri unu el la plej famaj  hispanaj barokpentristoj, Francisco de Zurbarán. Ni kunĝuos la ĝuintan.

La 21-a de majo :

We doen onze jaarlijkse groene wandeling ditmaal in het Park van Kapellen en het Blauwhof, op gemakkelijk begaanbaar terrein. We kunnen onze wagens parkeren in de Dorpsstraat te Kapellen tegenover nr 100, om 19 u. Nia jara verda promeno tiu ĉi jaro okazos tra la Parko de Kapellen kaj la bieno Blauwhof.  Ni parku niajn aŭtojn en la Dorpsstraat  fronte al nro 100 cxirkaŭ  la 19-a horo.  La promeno estas agrabla kunesto sur normalaj vojoj bone alireblaj por ĉiuj.  Poste ni havos trinkaĵon en la “Chalet” de la Parko mem.   

 

La 18-a de junio :

De taal Esperanto wordt over de gehele wereld gesproken.  Dit kan je meemaken in een compilatie van filmpjes voorgesteld door dhr Simon Smits, lid van de Esperanto-groep van Heide-Kalmthout. Iedereen welkom, inkom gratis, 1 gratis consumptie.

La lingvo Esperanto estas parolata ĉie en la mondo. Vi povas travivi tiun helpe de kompilaĵo de filmetoj prezentotaj de Simon.
Ni esperas revidi vin multnombre.

La estraro

 

Programo januaro-februaro-marto 2015

Kapellen, 2015-01-05 Karaj Erikejanoj, La Erikejo deziras al vi, viaj familianoj kaj geamikoj GAJAN, PROSPERAN kaj ENTUZIASMAN JARON 2015 ! Gelukkig en geestdriftig 2015 aan allen ! Bonvolu ne forgesi pagon de la baza kotizo/vergeet niet Uw lidmaatschapsbijdrage te betalen, de 25 euro al : Flandra Esperanto Ligo (Vlaamse Esperantobond), Frankrijklei 140 2000 Antwerpen je/op IBAN BE31 4025 5105 3155 kune kun BIC KREDBEBB por resti membro en 2015. Tiamaniere vi daŭre ricevos LA revuon Horizontaal plenplene de informoj pri la lokaj grupoj kaj pri nia komuna ideo de la neŭtrala lingvo Esperanto. Bijeenkomsten op gewone plaats en tijdstip. Ni invitas vin partopreni la jenajn kunvenojn en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime monate ĉiun trian ĵaudon, inter la 20a – 22a horoj :   La 15-a de januaro  :  Kasverslag en jaarverslag. Verkiezing nieuw bestuur. Kiel ĉiujare tiu kunveno estos dediĉata al financa raporto kaj al ĝenerala raporto 2014 de la Erikejo. Sekvos la elekto de la estraro por 2015. Poste la  ĉeestontoj rakontos dum dek minutoj iun ajn okazintaĵon au farintaĵon. La 19-a de februaro : Mireille en Willy werkten vrijwillig gedurende drie dagen aan de officiële opening van de  “Stiltehoeve” te Brugge. Mireille prelegos kaj prezentos fotoserion pri restado kun sia edzo en junio de la pasinta jaro en Bruĝo. Mireile kaj Willy volontule helpis dum tri tagoj ĉe la oficiala malfermo de la “Stiltehoeve”, bieno de la neŭtrala antverpena organizaĵo “Bond zonder Naam”.   La 26-a (!!!) de marto : Rob nam samen met zijn broer deel  aan het Internationaal Eindejaars-Festival te Jülich, georganiseerd door Hans-Dieter Platz. Onze vice-voorzitter brengt verslag uit. Nia vic-prezidanto Rob Ebenau raportos pri la plej freŝdata Internacia Jarfina Festivalo en Jülich  (Germanujo). Ni esperas revidi vin multnombre. La estraro

Zamenhoffesto decembro 2014 (2014-12-18)

Kapellen, la 24-an de oktobro 2014

 

            

 

Karaj membroj kaj simpatiantoj de la Erikejo, Beste leden en sympathisanten van la Erikejo,

Konforme al tradicio en Esperantujo, nia loka grupo kutimas rememori la naskiĝtagon de L.L. Zamenhof per decembra festa kunveno . Naar jaarlijkse gewoonte wenst de Vereniging la Erikejo U uit te nodigen op het Zamenhoffeest.

Tiu ĉi okazos jaŭdon la 18-an de decembro en restoracio “Schaliënhuis”, Oud-Dorpsstraat 38, 2990 Loenhout.

U wordt verwacht op donderdag 18 december a.s. in het Schaliënhuis te Loenhout.

Je la 19h la aperitivo estos oferata de la Erikeja klubokaso.

Om 19u zal de klubkas van La Erikejo U het aperitief aanbieden.

La vespero mem vi povas elekti inter 5 proponoj. Op de avond zelf kan U de keuze maken uit 5 gerechten.

 

La prezo de la manĝaĵo estos pli-malpli 30 €. De maaltijd zal ongeveer 30 € kosten.

 

Krome, samideano Eddy Raets nederlandlingve prelegos pri Oomoto (Japanujo). De heer Eddy Raets, zeer bereisd Esperantist en kenner van Oomoto, zal tevens een lezing geven in het Nederlands over deze Japanse godsdienstige organisatie met sympathieën voor Esperanto.

Por la bona ordo, bonvolu komuniki al la sekretariejo antaŭ la 1-an de novembro ĉu vi  ĉeestos kaj kun kiom da personoj. Wil, voor de goede gang van zaken, laten weten aan het secretariaat als U kan aanwezig zijn en met hoeveel personen, dit graag binnen een week.

Ni esperas revidi vin multnombre,

We hopen U talrijk weer te zien,

La estraro – Het bestuur